Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., IČO: 26106965 (dále jen „NaturaMed“) klade velký důraz na dodržování zásad a pravidel ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Veškeré osobní údaje považuje NaturaMed za důvěrné a zpracovává je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). [Podrobnosti zpracování osobních údajů společností NaturaMed jsou uvedeny též v Memorandu NaturaMed (dále jen „Memorandu“) dostupném na adrese: https://www.naturamed.cz/#!/memorandum

Na základě čl. 13 Nařízení tímto společnost NaturaMed jako správce údajů poskytuje zákazníkovi jako subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů.

Kontaktní údaje společnosti NaturaMed

Sídlo: České Budějovice - České Budějovice 4, U Smaltovny 625, PSČ: 370 04
E-mail: info@naturamed.cz
Telefon: +420 389 005 115 pro CZ nebo + 421 483 238 000 pro SK
www.naturamed.cz
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@naturamed.cz
(dále jen „Kontaktní údaje“)

Rozsah, účely a právní základ zpracování Osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme maximálně v rozsahu jméno, příjmení, datum/rok narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, zákaznické číslo a podpis, případně ID – identifikátor a digitální stopa (dále jen „Osobní údaje“). Jedná se o běžné kategorie osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je nezbytné v souvislosti s uzavřením a následným plněním, změnou nebo ukončením smlouvy, případně oprávněnými zájmy NaturaMed souvisejícími s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (právní základ pro zpracování), a k takovému zpracování není třeba souhlasu subjektu údajů. Zpracování na základě souhlasu probíhá ve specifických případech, které jsou uvedeny v článku Souhlas se zpracováním Osobních údajů.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a NaturaMed vzniká prvním objednáním zboží. Tento rámcově uzavřený smluvní vztah umožňuje, na základě objednávek konkrétního zboží, uzavírat dílčí kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), čímž NaturaMed garantuje zákazníkům konstantní podmínky po celou dobu trvání vzájemného smluvního vztahu. Zákazník si může objednat jednorázové a/nebo opakované plnění formou věrnostního programu, popř. může tyto formy kombinovat. Objednávání zboží je přizpůsobeno kanálům, kterými NaturaMed se svými zákazníky komunikuje, tj. „na dálku“, a to předně v souladu s § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Zákazník si od společnosti NaturaMed odesláním kuponu, telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím webové stránky společnosti NaturaMed objednává doplňky stravy (dále jen „Zboží“) a na základě takovýchto objednávek je následně Zboží zasíláno zákazníkovi. Pokud společnosti NaturaMed subjekt údajů nesdělí své Osobní údaje alespoň v minimálním rozsahu, smluvní vztah nemůže být uzavřen, jelikož NaturaMed nebude schopna např. Zboží dodat či komunikovat se zákazníkem.

Účelem zpracování Osobních údajů je předně zajištění plnění závazků ze Smlouvy a související administrativní činnosti, zejména:

 • přijetí a vyřízení objednávky Zboží;
 • zajištění doručení zásilek se Zbožím zákazníkům;
 • administrativní podpora spojená s prodejem Zboží;
 • vyřízení případných reklamací či stížností zákazníků spojených s koupí Zboží;
 • ověření transakce v souvislosti se spotřebitelskou soutěží;
 • ověření operace v souvislosti s nabídkou obchodu a služeb;
 • ověření digitální stopy v souvislosti s uzavřením objednávky třetí osobou a obhajobou právních nároků vyplývajících z takto uzavřené objednávky (předcházení podvodnému jednání).

Výše popsané administrativní činnosti společnost NaturaMed zajišťuje primárně ve spolupráci se společnostmi náležejícími do skupiny podniků, ale i dalšími obchodními partnery, a těmto společnostem proto Osobní údaje předává. Takovéto předání osobních údajů pro administrativní účely se dle Nařízení považuje za zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (právní základ pro zpracování) a není k němu třeba souhlasu subjektu údajů. Osobní údaje jsou takto předávány následujícím společnostem náležejícím do skupiny NaturaMed:

 • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, se sídlem U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice;
 • Aimé AS, IČO: 939257462, se sídlem Posboks 2068, 3216 Sandefjord;
 • Postavdelingen s.r.o., IČO: 26078236, se sídlem U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice;
 • Unicall Communication Group s.r.o., IČO: 28091531, se sídlem Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice;
 • UCommunications Group s.r.o., DIČ: SK212079984, se sídlem Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica

Výše popsané administrativní činnosti společnost NaturaMed zajišťuje rovněž ve spolupráci společnostmi mimo skupinu podniků, a těmto společnostem proto Osobní údaje předává v rámci svých oprávněných zájmů popsaných též v Memorandu:

 • Anycoders s.r.o., IČO: 03888461, se sídlem Na Sadech 2036/18, 370 01 České Budějovice (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje);
 • ATODA Telemarketing, spol. s r.o., IČO: 48115916, se sídlem Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice;
 • CityExpress v.o.s., IČO: 28137108, se sídlem Strádova 1850/1, 370 07 České Budějovice;
 • Conectart s.r.o., IČO: 24728055, se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany, 190 00 Praha 9;
 • Kancelář Cato, s.r.o., IČO: 25636103, se sídlem Milady Horákové 105/75, 160 00 Praha 6 - Hradčany;
 • Mailkit s.r.o., IČO: 26449901, se sídlem Novákových 970/41, 180 00 Praha 8 - Libeň;
 • Sophia Solutions, s.r.o., IČ: 26736471, se sídlem Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6, (statistické vyhodnocování dat týkajících se prodeje);
 • Tarsago Česká republika, s.r.o., IČO: 24711748, se sídlem V Celnici 1031, 110 00 Praha;
 • Tarsago Slovensko, s.r.o., IČO: 35 862 394, se sídlem Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava;
 • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1;
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124, se sídlem Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica;

Společnost v současnosti nepředává Osobní údaje do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě předně automatizovaným způsobem, ale v některých případech i ručně. Nedochází však k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení. Společnost zpracovává Osobní údaje běžné kategorie. Společnost přijímá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, která jsou nezbytná k naplnění povinností dle Nařízení.

Doba uložení a další účely zpracování

V souvislosti s plněním Smlouvy (ve vztahu k naším zákazníkům) budou Osobní údaje uloženy po dobu jejího trvání, a dále 10 let od skončení její účinnosti zejména z důvodu obhajoby právních nároků vyplývajících z uzavření Smlouvy, a pro účely případných sporů vzniklých ze Smluv. U souhlasu budou Osobní údaje uloženy do odvolání, maximálně však 2 roky od jeho udělení. Konkrétní dobu, po kterou budou osobní údaje daného subjektu údajů zpracovávány, se subjekt údajů dozví z informace, kterou mu NaturaMed předá (zašle) individuálně.

Přímý marketing

Zadané osobní údaje zpracováváme i za účelem zasílání obchodních sdělení. Děláme to předně na základě (i) našeho oprávněného zájmu, nebo (ii) Vámi uděleného souhlasu (viz níže – Souhlas zájemce), protože předpokládáme, že by Vás nabídka obdobných produktů a služeb mohla zajímat. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, resp. čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení. Zároveň uplatňujeme zákaznickou výjimku a jednáme v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zejména dle § 7 šíření obchodních sdělení. Zadané osobní údaje budeme zpracovávat za tímto účelem průběžně až do chvíle, kdy projevíte nezájem o tuto komunikaci formou námitky, případně odvoláte svůj souhlas (pro nezákazníky). Ze zasílaní obchodních sdělení se můžete jednoduše odhlásit v každé rozesílce kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí e-mailu nebo prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů společnosti NaturaMed dle toho, co je pro vás jednodušší.

Zároveň vás tímto společnost NaturaMed výslovně žádá, abyste při komunikaci (např. uskutečňování objednávky Zboží) nesdělovali údaje o svém zdravotním stavu či jiné osobní údaje spadající do zvláštní kategorie ve smyslu Nařízení. NaturaMed tyto údaje pro uzavření, plnění, změnu ani ukončení Smlouvy nevyžaduje a není jejím zájmem tyto osobní údaje jakkoli zpracovávat. Pokud však tyto údaje při komunikaci s NaturaMed (tj. předně při uskutečňování objednávky Zboží a/nebo v souvislosti se Smlouvou a/nebo příslušnou soutěží) přes toto upozornění dobrovolně sdělíte a tím je zjevně zveřejníte, činíte tak na vlastní riziko a bere tím na vědomí, že komunikace (např. telefonické hovory) je společností NaturaMed zaznamenávána a uchovávána předně z důvodů ověřování kvality služeb, prokázání uzavření Smlouvy se zákazníkem a/nebo plnění povinností společnosti NaturaMed vyplývajících ze Smlouvy.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů

Společnost dbá na to, aby případný souhlas byl poskytnut v souladu s Nařízením, zejména pak s čl. 4 bodem 11 Nařízení, který definuje souhlas jako: „jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jelikož je, až na výjimky, většina souhlasů pro NaturaMed udělována na dálku, jsou přizpůsobeny i příslušné kanály jejich sběru tak, aby bylo možno udělení souhlasu v souladu s jeho výše uvedenými parametry průběžně kontrolovat, případně doložit. V případě souhlasu budou Osobní údaje uloženy do odvolání, maximálně však 2 roky od jeho udělení. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů společnosti NaturaMed podle toho, který komunikační kanál je pro vás jednodušší. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů vycházející z tohoto souhlasu před jeho odvoláním. Další informace jsou uvedeny v Memorandu.

Souhlas zájemce

NaturaMed primárně zpracovává osobní údaje svých zákazníků, aby však mohla udržet nastavenou přívětivou cenovou politiku, je zapotřebí získávat nové zákazníky. Akvizice nových zákazníků probíhá za pomoci třetích stran, jakožto samostatných správců, kterým v některých případech subjekt údajů uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro NaturaMed předně za účelem nabídky obchodu a služeb. Obdobně je tomu i v případě testování produktů, kdy však subjekt údajů (testující) uděluje uvedený souhlas přímo NaturaMed. Subjekt údajů, který uvedeným způsobem udělil NaturaMed svůj souhlas je (potenciálním) zájemcem, nikoli však zákazníkem NaturaMed. V případě, že (potenciální) zájemce uzavře s NaturaMed smluvní vztah na dodávku zboží či služeb, stává se jejím zákazníkem a zpracování osobních údajů následně probíhá na základě jiného právního titulu.

Souhlas – soutěže

Se souhlasem se může subjekt údajů setkat i při pořádání soutěží, kde NaturaMed vystupuje jako zadavatel nebo pořadatel soutěže. V rámci soutěže mohou být zasílány ze strany soutěžících osobní údaje a příspěvky vč. audiovizuálních materiálů, přičemž na základě uděleného souhlasu subjektem údajů následně může NaturaMed uvedené materiály zpracovávat. Obdobně je tomu i v případě zpracování osobních údajů a audiovizuálních materiálů pořizovaných NaturaMed v souvislosti s výherci v soutěžích, jejichž data jsou zpracovávána na základě souhlasu subjektu údajů předně za účelem prověření účasti v soutěži, předání výhry a jejich zveřejňování v propagačních materiálech NaturaMed. Bližší informace jsou uveřejněny vždy v podmínkách konkrétní soutěže.

Souhlas pro partnery

NaturaMed spolupracuje i s dalšími obchodními partnery, kteří nám pro naše zákazníky poskytují výhodnější podmínky. Může se proto stát, že bude subjekt údajů (zákazník) kontaktován ze strany NaturaMed, na základě jejích oprávněných zájmů, vybranou nabídkou níže uvedených obchodních partnerů, případně k získání souhlasu za účelem nabídky obchodu a služeb ze strany našich následujících partnerů:

 • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488, se sídlem U Smaltovny 625, České Budějovice, 370 01 České Budějovice;
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka, IČO: 04485297, se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4.

Subjekt údajů proti tomuto oprávněnému zájmu může u NaturaMed vznést námitku, případně může blíže specifikovat, nabídkou kteréhože z uvedených partnerů nechce být kontaktován. V takovém případě NaturaMed nebude pro tento účel jeho údaje zpracovávat, tj. nebude kontaktovat subjekt údajů s nabídkou příslušných obchodních partnerů.

Práva subjektu údajů

Společnost NaturaMed tímto informuje subjekt údajů, že je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, které o něm správce zpracovává, opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce má subjekt údajů, rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které v námitce popíše. Dále má subjekt údajů právo v určitých případech na přenositelnost osobních údajů. Všechna tato práva může subjekt údajů, realizovat v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů společnosti NaturaMed. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111 nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to především v členském státě jeho obvyklého pobytu, výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení Nařízení. Primárně však doporučujeme se se svými požadavky a reklamacemi obracet na naše zákaznické centrum, kde Vám naši operátoři rádi pomohou, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti. Podrobnější informace o právech při zpracování osobních údajů a souvisejících postupech jsou k dispozici v Memorandu.

Dále tímto společnost NaturaMed výslovně informuje subjekt údajů, že dle čl. 21 Nařízení může kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů společnosti NaturaMed, na základě, které přestane NaturaMed pro uvedený účel údaje neprodleně zpracovávat.

Obdobně může subjekt údajů (předně zájemce – nezákazník) odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů NaturaMed. Blíže též v Memorandu.

Třetí osoby

NaturaMed zpracovává osobní údaje subjektů údajů výhradně na základě jejich vůle a požadavků.

NaturaMed proto výslovně informuje, že v případě, kdy za subjekt údajů uplatňuje jeho práva či požadavky třetí osoba, NaturaMed standartně vyžaduje předložení dokumentu opravňující třetí osobu za subjekt údajů jednat (např. plnou moc udělenou subjektem údajů třetí osobě pro vyřízení jeho požadavku u NaturaMed), za účelem ověření oprávněnosti požadavku v souladu s vůlí zákazníka, příp. za účelem opatření proti páchání trestné činnosti (podvodů), na základě oprávněných zájmů NaturaMed činěných ve prospěch subjektu údajů. Proti tomuto postupu může subjekt údajů (zákazník) vznést námitku, a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů.

NaturaMed zároveň výslovně informuje, že pokud třetí osoba jedná za subjekt údajů, který zemřel, a nebo který není schopný za sebe jednat, NaturaMed standartně vyžaduje prokázání uvedené skutečnosti předložením dokumentu (např. úmrtního listu, potvrzení o úmrtí, listiny opatrovníka ad.) v případě, že třetí osoba požaduje úkony k zákaznickému účtu, které nejsou založeny na oprávněných zájmech NaturaMed (např. ukončení aktivního věrnostního programu, zablokování zákaznické karty, ad.). Zastavení zasílání obchodních sdělení činí NaturaMed automaticky ve chvíli, kdy je informována o úmrtí nebo změně stavu subjektu údajů (zákazníka), a to v písemné či elektronické formě prostřednictvím výše uvedených Kontaktních údajů.

Tento dokument nabývá platnosti dnem jeho schválení a účinnosti dnem uveřejnění na webových stránkách společnosti, a nahrazuje všechna předchozí znění.

©2019 NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.